REYN

associatesTitle

AUTIZAM

Sadržaj časopisa:

 • prof. emerita dr. sc. Marta Ljubešić - Rana intervencija u djetinjstvu - pogled iz civilnog društva
 • Ivana Pejić, mag. paed. i def. univ. spec. rane intervencije - Rana intervencija
 • Josip Knezić, bacc. physioth., bacc. therap. occup - Hipoterapija kod djece s poremećajem iz spektra autizma
 • Marina Lujić mag. praesc. educ., Sanja Musa mag. psih. i Ivna Batarelo prof. paed. - Posebni program za djecu s poremećajem iz spektra autizma
 • Lidija Nekić, mag. rehab. i Linda Frković Lenac, mag praesc. educ. - Inkluzivni pristup u Dječjem vrtiću 'Rijeka'
 • Ivana Tepeš, prof. rehab i Petra Bijelić, univ. bacc. praesc. educ. - Uključivanje djece s poremećajem iz spektra autizma u Dječji vrtić 'Različak'
 • Iva Bačani, Marija Kovačić i Ivna Batarelo, prof paed. - Međugrupna suradnja putem projekta 'Vršnjački vođena intervencija'
 • Sanja Čagalj Huber, mag. rehab. educ i Sandra Mecanović - Inkluzija djece s autizmom u Dječji vrtić 'Mali svijet' u Puli
 • Maja Fatović, mag. praesc. educ. - Izazovi
 • Mihaela Bajramić, prof. - Roditeljima ne trebaju papiri
 • Lidija Penko - Ljubav nije dovoljna
 • Renata Kubelka, educ. rehab. - SERPO (Sekcija edukacijskih rehabilitatora predškolskog odgoja)