REYN

associatesTitle

INVAC: INICIJALNO I KONTINUIRANO USAVRŠAVANJE PARAPROFESIONALACA U ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE RANJIVIH SKUPINA

Romska djeca pripadaju društvenoj skupini koja je izložena višestrukoj diskriminaciji. Romski paraprofesionalci, zajedno s drugim profesionalcima i obrazovnim vodstvom, ključni su za postizanje uspješnog obrazovanja eliminirajući mnoge prepreke s kojima se romska djeca suočavaju. U isto vrijeme, često su podcijenjeni i rijetko profesionalno podržani. Ovaj projekt ima za cilj kvalitetniju podršku romskim (para)profesionalcima kako bi oni mogli kvalitetno podržati romsku djecu te jednakost i kvalitetu obrazovanja za svu djecu općenito.

Projekt ima za cilj razviti informativne i internacionalne strategije za zapošljavanje, selekciju, obuku, kontinuirani profesionalni razvoj (CPD) i profesionalizaciju romskih paraprofesionalaca. To će uključivati:

  • mapiranje postojećih praksi i analizu potreba, okvir kompetencija, alate za kontinuirani profesionalni razvoj i načine za njihovu profesionalizaciju (kao što su RPL, fleksibilizacija, mikrokvalifikacije, potpora studentima, potpora pri zapošljavanju i drugi modeli).

Projekt očekuje razvoj smjernica koje bi pomogle različitim dionicima (romski paraprofesionalci, ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, pružatelji CPD-a, sveučilišta za obrazovanje budućih učitelja, donositelji odluka) da uspostave pojedinačne, institucionalne, nacionalne ili međunarodne procese i politike usmjerene na podršku i profesionalizaciju Roma u RPOO-u i obrazovne karijere kako bi se poboljšala kvaliteta i pravednost obrazovanja za romsku djecu u nepovoljnom položaju.

Trajanje: 01.09.2023. - 31.08.2025.

DONATORI

PARTNERI